สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สำนักงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

smileyหมวดที่ 1 การนำองค์กร

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสำนักงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข พ.ศ. 2567

          - ประกาศนโยบายสำนักงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และส่งเสริม ลด เลิก บุหรี่ สุรา
และสิ่งเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

smileyหมวดที่ 2 ปลอดโรค
      enlightenedเกณฑ์ข้อที่ 1 การให้คำปรึกษาเพื่อป้องกัน ควบคุมโรค การให้บริการรักษาเบื้องต้นและการส่งต่อ
    enlightenedเกณฑ์ข้อที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ การลด และป้องกันการเกิดโรค
    enlightenedเกณฑ์ข้อที่ 3 การส่งเสริม ลด เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด
    enlightenedเกณฑ์ข้อที่ 4 การส่งเสริมโภชนาการ
    enlightenedเกณฑ์ข้อที่ 5 การส่งเสริมการออกกำลังกาย
    enlightenedเกณฑ์ข้อที่ 6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
       
    - กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องบุคลากร "สุขภาพช่องปากดี...เริ่มได้ที่ตัวเรา" ประจำปี พ.ศ. 2567       

smileyหมวดที่ 3 ปลอดภัย

 

smileyหมวดที่ 4 กายใจเป็นสุข