สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิชาการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผลงาน ชื่อผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Phuket Sandbox นายกีฬา จินตนากรพันธ์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566
การยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเอกชัย แก้วเรืองฤทธิ์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566