สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มพัฒนาองค์กร

    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2567 เรื่อง ก้าวทันสาธารณสุข  
    ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง "Keep up with Public Health, Transcend Changes" NEW !!! ดาวน์โหลด
    สัมนาทางวิชาการ เรื่อง "ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา" ผ่านระบบ Zoom NEW !!! ดาวน์โหลด
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล  
    ผ่านระบบ e-Gp ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 4 NEW !!! ดาวน์โหลด
    Check list ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2  ดาวน์โหลด
    แบบรายงานผลการสำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ดาวน์โหลด
    หลักสูตรการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ดาวน์โหลด
   
 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรม 1 ราย) Update! ปี 67
 
ดาวน์โหลด
   
 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรมมากกว่า 1 ราย) Update! ปี 67
 
ดาวน์โหลด
   
 
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม /ประชุม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน
 
ดาวน์โหลด
   
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองของหน่วยงาน NEW !!!
 
ดาวน์โหลด
    แนวทางพัฒนา MENTORING PROGRAM ในองค์กร สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ดาวน์โหลด
    หลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด
    แบบฟอร์มรายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
    รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567 (Word File) Update! ปี 67 ดาวน์โหลด
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567 (PDF File)    Update! ปี 67                                   ดาวน์โหลด