สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มพัฒนาองค์กร

แบบรายงานผลการสำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ดาวน์โหลด
หลักสูตรการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2566 : ข้าราชการและพนักงานราชการ NEW !!!  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2566 : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข NEW !!!  
 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรม 1 ราย) Update! ปี 67
 
ดาวน์โหลด
 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรมมากกว่า 1 ราย) Update! ปี 67
 
ดาวน์โหลด
 
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม /ประชุม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน
 
ดาวน์โหลด
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนา MENTORING PROGRAM ในองค์กร สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ที่ยังไม่มีฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS กรมควบคุมโรค (ปรับปรุง 6 มิ.ย. 65) ดาวน์โหลด
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567 (Word File) Update! ปี 67 ดาวน์โหลด
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567 (PDF File)    Update! ปี 67                      ดาวน์โหลด