สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มบริหารทั่วไป

หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความเวียนภายใน (สำนักงาน) ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความภายใน(กรมควบคุมโรค) ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความภายใน(สำนักงาน) ดาวน์โหลด
หนังสือครุฑ ดาวน์โหลด
คำสั่ง ดาวน์โหลด
แนวทางและข้อกำหนดการจัดทำหนังสือราชการกรมควบคุมโรค ดาวน์โหลด
การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

งานจัดซื้อจัดจ้าง