สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image
วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580