สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

แบบฟอร์มสำหรับส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน และโรคอุบัติใหม่

ห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค

ห้องปฏิบัติการด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง
เอกสารเผยแพร่