สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

ห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค    

   

เอกสารกองวัณโรค(สำหรับเจ้าหน้าที่)

แนวทางการส่งตรวจ สคร.11 ปีงบประมาณ 2564

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ห้องปฏิบัติการด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องปฏิบัติการด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง