สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

yes  ระดับส่งเสริมคุณธรรม

 
 
smiley ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
smiley ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา กตัญญู
   
   
smiley ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   
   
   

yes  ระดับพัฒนาคุณธรรม

smiley ข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
   
   
   

smiley ข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด 

   
 • เอกสารประกอบการประชุม

   
 • ประมวลภาพกิจกรรม (Infographic)

   

enlightened 5.1) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   
 • เอกสารประกอบการประชุม
   
 • ประมวลภาพกิจกรรม (Infographic)
   
smiley ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy 2567)
   
   
yes  ระดับคุณธรรมต้นแบบ    
smiley ข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)
   
 • รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทื่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

   
 • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทื่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

   
enlightened 7.1) บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
smiley ข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ
   
 • พาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint)

   
 • วีดิทัศน์
   
smiley ข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่น ๆ
   
 • Facebook

   
 • Youtube

   
 • Line

   
 • หน้าเว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

                                                       smiley smiley smiley smiley smiley