สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ข่าว : ประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

 

-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเช้าร่วมโครงการสัมมนาฯและประชาสัมพันธ์โครงการ 4 หลักสูตร 
1. หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ระหว่างวันที่ 23- 24 มีนาคม 2567 ณ MERCURE HOTEL

2. หลักสูตรบริหารงานอย่างไร "ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน" วันที่ 25-26 มีนาคม 2567
3.หลักสูตรผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ "แนวภูมิปัญญาตะวันออก" วันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ MERCURE HOTEL
4. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท(ชั้นสูง) (How to be the Mediator) วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 MERCURE HOTEL

ดาวน์โหลด
-สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.) ขอเชิญพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ และผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร intermediate training program for ICNs "Smart HAI surveillance, outbreak investigation and data managemant" ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 รูปแบบการประชุมทางไกล ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ www.thainapci.org ดาวน์โหลด
-ประชาสัมพันธ์การสมัครหลักสูตร 2024 Introductory Course for Biologics Development and Manufacturing by the Global Training Hup for Biomanufacturing (GTH-B) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2567  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
- สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง "ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง" ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
-กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ของกระทรวงสาธารณสุข  ผู้มีคุณสมบัติ ส่งใบสมัครไปยังกลุ่มพัฒนาองค์กร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ และแขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ประจำปีการฝึกอบรม 2567 ดาวน์โหลด
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลอินเดีย ดาวน์โหลด
-ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร  Strategic Leadership and Public Govermance ดาวน์โหลด
-สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันระดับกลาง (Imtemediate Course of Preventive Medicine) ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567   ดาวน์โหลด
-กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ปี พ.ศ.2567 (เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับรางวัลไปยังกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567) ดาวน์โหลด
-ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
- การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
-สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานพ้สดุมือใหม่ ด้วยการประมวลขั้นตอนเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
-สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร "รู้เท่าทันกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและพัฒนาทักษะหลักการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐในปัจจุบัน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
- สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร "พัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำและการนำเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกและการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
- สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร  "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
- สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร "พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง การจ่ายคืนเงินยืมทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 ดาวน์โหลด
-สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา การบริหารสัญญา และการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
-สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดชอบทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1 – 5 ดาวน์โหลด
-สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)  ระหว่างวันอังคารที่ 20 ถึงวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
-เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Essentials in Biosafety and Biosecurity for BSL-2 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) (ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลด
-ขอเชิญเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อรับเหรียญเชิดชูเกียรติ "ขุนประเมินวิมลเวชช์" ประจำปี พ.ศ. 2567 ผู้มีคุณสมบัติส่งแบบเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติ "ขุนประเมินวิมลเวชช์" ประจำปี 2567 ไปยังกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.11 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2567 ดาวน์โหลด
-ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาขึดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2567 ( Global Health Fellowship Program - GHFP 2024) ผู้สนใจส่งใบสมัครมายังกลุ่มพัฒนาองค์กรได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
-วัดพุทธปัญญา ขอความอนุเคราะห์เวียนหนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 51 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 226 วัดพุทธปัญญา (หลังกระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลด
-ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว ที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประจำปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 1445) ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมไฟล์เอกสาร มายังกลุ่มพัฒนาองค์กรได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ดาวน์โหลด
-ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สนใจส่งใบสมัครและหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาไปยังกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.11 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  22 มกราคม 2567 ดาวน์โหลด
-ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Fourm ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 มกราคม 2567 ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

- ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร "Healthcare Management" ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับทุนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของรับบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริการหัวข้อ " Environmental Drivers of Health Security" ดาวน์โหลด
- หลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ดาวน์โหลด

- รับสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Muti-Sectoral Urban Epidemiological Response Training for Outbreak Control

 

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

 

 

ดาวน์โหลด
- รับสมัครทุนศึกษาระดับปริญญาโทของ Internation University of Health and Welfare (IUHW)  
ดาวน์โหลด
- อบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2  
ดาวน์โหลด
- โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567  
ดาวน์โหลด
- รับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร “Data Analytics for Decision-Making”  
ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ การจัดทำรายงานการประชุม เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการเทคนิคการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และการติดต่อราชการด้สยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 12  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Leadership ผู้นำที่ตระหนักรู้กับหลุมพรางทั้งเจ็ดเพื่อความเป็นผู้นำที่แท้จริง รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้กรอบความคิดแบบเติบโต รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรการบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง การจ่ายคืนเงินยืมทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาคัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 9  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารอย่างมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืน รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567 ค่าลงทะเบียน 17,914 บาท  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (CX) เหนือระดับ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ค่าลงทะเบียน 17,914 บาท  
ดาวน์โหลด
- หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2567 ค่าลงทะเบียน 17,914 บาท  
ดาวน์โหลด
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 28 หลักสูตร  
ดาวน์โหลด
- โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 11 หัวข้อความรู้ ค่าลงทะเบียนหัวข้อละ 2,700 บาท  
ดาวน์โหลด

- รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
ดาวน์โหลด
- ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 18  
ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมจากหน่วยงานภายนอก

1. หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 2566 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 9 ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าลงทะเบียน 69,000 บาท มีส่วนลด 4,000 บาทสำหรับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานรัฐ

3. หลักสูตรสุดยอดผู้นำ ระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. 2567 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

4. หลักสูตรแพทย์ฝังเข็มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2567 รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 8 พ.ย. 2567 ค่าสมัคร 95,000 บาท

5. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่ สู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ด้วยทักษะการสอนงาน (Job Instruction) รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

 
ดาวน์โหลด

- ขยายเวลารับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Leadership 4.0 - Management and Governance in the Emerging World of Digital Leadership"

ส่งสารประกอบการสมัครไปยังกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.11 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาและส่งกอง บค. ต่อไป

 
ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการอบรม "26th Bangkok International Symposium on HIV Medicine"

อัตราค่าลงทะเบียน 13,000 บาท/ท่าน

 
ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับทุ