สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ