สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพกรณีการป้องกันโรคไม่ติดต่อแก่ครู โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรม

การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพกรณีการป้องกันโรคไม่ติดต่อแก่ครู   โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง

โดยมีนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาพ Health Literacy ในระดับโรงเรียนผ่านคุณครูและนักเรียน เพื่อคุณครูจะได้นำความรู้

เรื่องการป้องกันโรคไม่ติดต่อไปขยายผลในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้กับนักเรียน และชุมชนต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คุณครู นักเรียน และเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดพัทลุง จำนวน 100 คน

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


ข่าวสารอื่นๆ