สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการโรงแรม ในพื้นที่ กทม. เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...นายแพทย์อนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย สถานประกอบการ และสถานพยาบาลในพื้นที่เขตเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยในวันนี้ สําหรับบุคลากรสถานประกอบการโรงแรม ในกทม. พร้อมกล่าวต้อนรับ

..สถานประกอบการโรงแรม ถือเป็นอีก 1 เสาหลักของระบบเฝ้าระวังและคัดกรองโรค นอกเหนือจากเสาหลักด่านเข้า- ออกประเทศ และโรงพยาบาล ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในวันนี้ผู้เข้าประชุมเป็นเครือข่ายสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 119 แห่ง และคณะทํางานในภาวะฉุกเฉินของสปคม. รวมจำนวน 140 คน

....วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อ
- สร้างระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ การป้องกันควบคุมโรค และระบบรายงาน ของสถานประกอบการโรงแรม
- การจัดระบบการทำงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานสถานประกอบการโรงแรม
- สร้างแนวทางการจัดการของสถานประกอบการโรงแรม กรณีมีผู้เข้าพักมีอาการป่วย และสงสัยติดเชื้อ
- สร้างผังการทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการโรงแรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อเกิดเหตุการณ์, แนวปฏิบัติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการตื่นตระหนก
- มีระบบส่งต่อผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ ระบบการติดตามอาการในผู้สัมผัสผู้ป่วยสงสัยเช่น พนักงานของสถานประกอบการ หรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัย รวมทั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อให้การประสานงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความราบรื่น

...การประชุมให้ความรู้ ดังนี้ สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย พญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค และระบบรายงานเหตุการณ์ การจัดการของสถานประกอบการ โรงแรม เมื่อพบผู้ป่วยหรือสงสัยป่วยเป็นโรคปอด อักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือพบผู้ป่วยเสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุ การทําลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม ห้องพักในโรงแรม โดย นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อํานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายการดําเนินงานในการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวน โรคในพื้นที่เขตเมืองให้เข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ 2019 ของเครือข่ายสถานประกอบการ โรงแรมและสถานพยาบาลในพื้นที่เขตเมือง กทม.ให้มีความพร้อมในการเฝ้า ระวัง เพื่อเป้าหมายให้ประชาชนปลอดภัย และไม่มีการระบาดของโรคในพื้นที่เขตเมืองในที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ