สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

203/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1 ,ผ.5.1, ผ.5.2 งบอุดหนุนทั่วไป ผ.4.1 และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 4.1 สคร.3 โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวนทั้งสิ่น262,738.02 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ