สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

การดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
❇️ ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ❇️
✨ ข้อที่ 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
✨ ข้อที่ 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก มีการกำหนดเป้าหมายจาก "เป้าหมายที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
✨ ข้อที่ 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกมีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
❇️ ระดับที่ 2 องค์กรพัฒนาคุณธรรม ❇️
⭐️ข้อที่ 4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก มีการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
⭐️ข้อที่ 5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก มีการนำผลการวิเคราะห์แบบวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานฯ เพื่อหากิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
⭐️ข้อที่ 6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
❇️ ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ❇️
❤️ข้อที่ 7 รายงานการดำเนินงานตามเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน และบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
❤️ข้อที่ 8 มีการรวบรวมองค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม จัดทำเป็นเอกสารและจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ
❤️ข้อที่ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ

Untitled 1

 enlightenedกิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" enlightened