สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

Infographic_1 ธันวาคม วันเอดส์โลก ร่วมยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ “End inequalities. End AIDS. End pandemics.”

สคร.4 สระบุรี  โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ขอส่งสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์  และร่วมรณรงค์ ในวันที่ 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก ร่วมยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ “End inequalities. End AIDS. End pandemics.”

วารสารออนไลน์อื่นๆ