สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

Strong ไปกับสคร.4 รณรงค์การตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม 2563 "New Normal - New HIV Testing: เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้"

สคร.4 สระบุรี รณรงค์การตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม 2563 "New Normal - New HIV Testing: เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้"

 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) สร้างความตระหนักตลอดเดือนกรกฎาคม ตามประเด็นสื่อสาร ปี 2563 “New Normal – New HIV Testing: เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” มุ่งเน้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจและทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองเร็ว เพื่อให้มีโอกาสป้องกันและเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีในเขตสุขภาพที่ 4 จากการคาดประมาณโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Spectrum-AEM คาดว่าเมื่อถึงสิ้นปี 2563 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ (PLHIV) ประมาณ 40,380 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 547 คน และผู้เสียชีวิตจากเอดส์ 1,468 คน ทั้งนี้ข้อมูลจากการคาดประมาณ พบว่าการติดเชื้อรายใหม่ในวัยผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ส่วนใหญ่เกิดจากการรับและถ่ายทอดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันระหว่างชายกับชาย ร้อยละ 49 คู่ผลเลือดต่าง ร้อยละ 30 คู่นอนชั่วคราวและนอกสมรส ร้อยละ 14 เพศสัมพันธ์ซื้อขายบริการ ร้อยละ 5 และการใช้เข็มและกระบอกฉีดยา
ไม่สะอาดร่วมกัน ร้อยละ 3 ตามลำดับ (คณะทำงานวิชาการคาดประมาณการติดเชื้อเอชไอวี
AIDs ZERO PORTAL, 2563)

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่ของประชาชน (New Normal) เน้นมาตรการด้านการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ จึงส่งเสริมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามประเด็นสื่อสาร ปี 2563 คือ “New Normal – New HIV Testing: เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”

ตรวจฟรี รู้เร็ว: การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลในวันเดียว สำหรับคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  รวมถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรตรวจหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง ประมาณ 1 เดือน  เพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำ

รักษาเร็ว: การเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็ว กินยาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
 จนสามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดลงต่ำกว่า 1,000
copies ต่อซีซีของเลือด ช่วยลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปสู่คู่และผู้อื่นได้  การรักษาฟรีทุกสิทธิ ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สามารถรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั่วประเทศ
ส่วนสิทธิประกันสังคม สามารถรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่ระบุตามสิทธิ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์มีการส่งเสริมให้เข้ามาฝากครรภ์เร็วขึ้น เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัส
ตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก

ป้องกันได้: หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับบริการปรึกษาโดยความสมัครใจและเป็นความลับ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว บริการดูแลสุขภาพต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อแก่คู่ และชวนคู่มาตรวจ หากพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับบริการปรึกษาใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
ที่มีเพศสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี จึงขอเชิญหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมกันรณรงค์ตรวจเอชไอวี ตามแนวคิด “New Normal – New HIV Testing: เอชไอวี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” สามารถรับบริการตรวจเลือดโดยความสมัครใจและเป็นความลับ รวมถึงขอคำปรึกษาเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ  : https://www.facebook.com/ dpc4saraburi 


ข่าวสารอื่นๆ