สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับย้าย-รับโอนมาปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1034 และ 1077

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับย้าย-รับโอนมาปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1034 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1077 กลุ่มโรคติดต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ