สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
260364-1
26 มีนาคม 2564
5 เมษายน 2564
2564
5 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564
4000000
-
11
2564
สคร.6 ชลบุรี
เงินอื่นๆ
จ้างก่อสร้าง
260364-1
-

รายละเอียดตามเอกสาร

-