สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
นางลานทิพย์ เหราปัตย์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
นายสำราญ สิริภคมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางวัลภา ศรีสุภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
นางสมปอง โรจน์รุ่งศศิธร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

นางสาวอภิญญา เปี่ยมวัฒนาทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

นางสุจิตรา เทพมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
นางมนตริยา อุ่นเทียนโสม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

นางดารณี จุนเจริญวงศา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นางสาวสมปอง โรจน์รุ่งศศิธร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย งานควบคุมโรคเขตเมือง

นายณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นางชนันภรณ์ เทียนแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นางสาวบุญรักษา วิทยาคม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นางนิศารัตน์ จารุจินดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายอรุณ เที่ยงอาชา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

นางสุจิตรา เทพมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นางสาวนงเยาว์ มีสิทธิ์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
นางลดาวัณย์ อานนท์ศิริโชติ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชา

นายอนุกูล จรัลทรัพย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.2 จังหวัดสระแก้ว

นางวรรณา ผลอ้อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 จังหวัดระยอง

นายเสมา รัชยาว

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4 จังหวัดตราด

นายสมยศ จันทเลิศ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.5 จังหวัดจันทบุรี

หัวหน้าหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 บางละมุง (ศูนย์สาธิตบริการพัทยารักษ์)
นางสาวอภิญญา เปี่ยมวัฒนาทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 อำเภอบางละมุง