สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image
พันธกิจ
            
 
ลักษณะองค์การ
     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 29/85 หมู่ 4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ซึ่งจัดตั้งตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้าง และจัดแบ่งส่วนราชการต่างๆ ในส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมต่อเหตุการณ์และการกระจายอำนาจ ทำหน้าที่รับผิดชอบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ โดยปฏิบัติงานตามพันธกิจ แนวทางของกรมควบคุมโรค โดยขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน โดยมุ่งส่งผลลัพธ์สู่กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน
 
พันธกิจ
1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. เตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
6. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
เป้าประสงค์หลัก
 1. หน่วยงานลูกค้าในเขตให้การยอมรับผลงานทางวิชาการ และนำไปประยุกต์ใช้ได้
 2. หน่วยงานลูกค้าและภาคีเครือข่ายสามารถป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยตนเอง
 3. ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้/ข้อมูลทางวิชาการและบริการด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
 4. บุคลากรของสคร. 6 ชลบุรี สามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานลูกค้าได้
 5. องค์กรมีมาตรฐานในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 6. เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาวิชาการในเขต
 
ค่านิยมและสมรรถนะหลัก
ค่านิยมหลัก คือ “MOPH” ประกอบด้วย  
M (Mastery) เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ 
O (Originality) สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสม 
P (People centered) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน 
H (Humility) มีสัมมาคารวะมีน้ำใจ 
ค่านิยมร่วม คือ “I SMART” ประกอบด้วย  
I (Integrity) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
S (Service mind) การบริการที่ดี
M(Mastery/Expertise) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
A(Achievement Motivation) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
R (Relationship) การมีน้ำใจเปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง
T (Teamwork) การทำงานเป็นทีม 
 
ภารกิจ
1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพได้ทันการณ์
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ