สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image
วิสัยทัศน์
                             
“เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการและนวัตกรรม ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศและระดับนานาชาติ”