สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
22122022-01
22 ธันวาคม 2565
22 ธันวาคม 2565
2566
-
-
0
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดังแนบ

-