สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ความชุกและการกระจายตามสภาพภูมิศาสตร์ของยุงเสือ ในสภาพแวดล้อมเขตต่อเมืองและเขตชิดป่าในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

วารสารออนไลน์อื่นๆ