สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ความไวต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ของยุงเสือชนิด Mansonia uniformis ในพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนของเขตต่อเมือง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

วารสารออนไลน์อื่นๆ