สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราวกองทุนโรคเอดส์ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง  กำหนดวัน เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราวกองทุนโรคเอดส์ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี  
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ