สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ชวนรู้ทัน ปรับพฤติกรรมป้องกัน “โรคเบาหวาน”

             สคร.6 ชลบุรี ชวนรู้ทัน ปรับพฤติกรรมป้องกัน “โรคเบาหวาน”

 

โรคเบาหวานเป็นปัญหาในระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เนื่องใน วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน และตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อน

              สถานการณ์โรคเบาหวานทั่วโลกมีผู้ป่วยจำนวน 537 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคเบาหวานมีส่วน                 ทำให้เสียชีวิต สูงถึง 6.7 ล้านคน หรือเสียชีวิต 1 ราย ในทุกๆ 5 วินาที จากรายงานสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย พบอุบัติการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 แสนคนต่อปี และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระบบทะเบียน 3.3 ล้านคน ในปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 16,388 คน

              โดยประเด็นวันเบาหวานโลก ปี 2565 คือ Education to protect tomorrow มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน       ไม่ใช่แค่เฉพาะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ แต่รวมถึงผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแลด้วย โรคเบาหวานยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ในกลุ่มโรค NCDs อีกมากมาย อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง ฯลฯ

              มารู้จักโรคเบาหวานให้มากขึ้น : โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน     ไม่เพียงพอ หรือร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้อวัยวะเสื่อมสมรรถภาพ และทำงานล้มเหลว เป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตา ไต หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง รวมถึงเป็นแผลง่ายหายยาก ชาปลายมือปลายเท้า  

            อาการที่สงสัยว่าเป็นโรคเบาหวาน คือ ปัสสาวะบ่อยและมาก คอแห้ง กระหายน้ำ หิวบ่อย น้ำหนักลด เป็นแผลง่ายและหายยาก คันตามผิวหนัง ตามัว ชาตามปลายมือปลายเท้า ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป

            กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน ได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีญาติ พี่น้องเป็นโรคเบาหวาน กลุ่มที่มีภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน หรืออ้วนลงพุง กลุ่มผู้ที่ชอบรับประทานอาหารรสหวาน กลุ่มผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายไม่เพียงพอ กลุ่มผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่

            สำหรับการป้องกันโรคเบาหวานควรปฏิบัติ ดังนี้ 1.เลือกรับประทานอาหารให้หลากหลาย เน้นผัก ผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย และธัญพืชต่างๆ ลดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม 2.ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง 3.จัดการความเครียด ขอรับคำปรึกษาปัญหาความเครียดจากผู้เชี่ยวชาญ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน  4.ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม  ที่มีแอลกอฮอล์  5.ตรวจสุขภาพประจำปี หากอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพทุกปี

         ***หากมีสมาชิกในครอบครัว เป็นโรคเบาหวาน ควรดูแล ใส่ใจ เรื่องการควบคุมอาหาร การรับประทานยา การเข้ารับการตรวจตามนัด และ สังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น ได้แก่ การเกิดบาดแผลโดยเฉพาะที่เท้า และอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                             

  อ้างอิงข้อมูล : กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค /กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สคร.6 ชลบุรี

                                                                                   

                                                          


ข่าวสารอื่นๆ