สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการสาธารณสุข : 15 ธ.ค. 65

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ