Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.4/49
20 พฤษภาคม 2563
18 มิถุนายน 2563
2563
-
-
276000
-
1
2563
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
49/2563
-

ชุดทดสอบเชื้อก่อวัณโรคด้วยวิธีรวดเร็ว (TBI&S test kit) จำนวน 60 ชุด

-