สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.4/315
22 พฤษภาคม 2563
23 มิถุนายน 2563
2563
-
-
2900
-
1
2563
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
315/2563
-

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2432 ขก. จำนวน 1 คัน

-