สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
2564
21 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
2564
21 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
2564
-
1
2564
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
2564
-
-
-