สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
2565
5 สิงหาคม 2565
5 สิงหาคม 2565
2565
5 สิงหาคม 2565
5 สิงหาคม 2565
6500
-
1
2565
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
348/2565
-
-
-