สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76

การรับสมัครบุคลากรกรมควบคุมโรคเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 76  The 76th World Health Assembly (WHA)
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมควบคุมโรคไปประชุมสมัชชาอนามัยโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 76
(The 76th World Health Assembly: WHA) ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 ข้าราชการ
1.2 พนักงานราชการ

2. การรับสมัคร
2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มีนาคม 2566 โดยผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครได้ผ่านทาง QR code พร้อมทั้งส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครตามข้อ 2.2 ในรูปแบบไฟล์ PDF ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และ สำเนาถึง [email protected], [email protected] ทั้งนี้ ผู้ยื่นใบสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์หลังวันที่ 17 มีนาคม 2566 จะไม่ได้รับการพิจารณา
2.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
2.2.1 แบบฟอร์มการรับสมัครคัดเลือก
2.2.2 การเขียนแสดงทัศนคติตามหัวข้อที่คณะกรรมการฯ กำหนด และรายละเอียดเนื้อหางานที่ปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน (ภาษาไทย)
2.2.3 การเขียนแสดงท่าที (Intervention) ตามหัวข้อที่ผู้สมัครเลือก (ภาษาอังกฤษ)


3. วิธีการสอบคัดเลือก
3.1 คณะกรรมการจะทาการประเมินความสามารถโดยพิจารณาจากใบสมัคร การเขียนแสดงทัศนคติ และการเขียนแสดงท่าที
3.2 หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกตามข้อ 3.1 จะได้รับการสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) ในลาดับต่อไป


4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมควบคุมโรคไปประชุมสมัชชาอนามัยโลก จะแจ้งผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 76 (The 76th World Health Assembly: WHA) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผ่านการคัดเลือก


5. กำหนดการและกรอบเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือก
5.1 ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรกรมควบคุมโรคเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มีนาคม 2566)
5.2 กำหนดประกาศแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2566
5.3 กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2566
5.4 กำหนดประกาศแจ้งผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก World Health Assembly (WHA) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:นางสาวพิชชาภา กลีบลำเจียก / นางสาวธนภรณ์ งามสมทรัพย์
[email protected], Tel: 025903250

เอกสาร

ใบสมัคร WHA 
รายละเอียดคุณสมบัติและกระบวนการ 
 


ข่าวสารอื่นๆ