สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร (Director)
สพญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

Soawapak Hinjoy

ผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษาสํานักงานสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (Advisor​)
สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร

Darika Kingnate

ที่ปรึกษา

รองผู้อำนวยการ (Deputy Director)
นางสาวเพ็ญโสม จําเรียงฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นางสาวกนิน ธีระตันติกานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (Assistant Director)
นางสาวรัชนีกร มณีศิริ

นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป (General Administration section)
นางสาวเพ็ญโสม จําเรียงฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นางสาวธัญญ์รวี ธีรพัฒนโรจน์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนิสา เข็มเพ็ชร์

นักจัดการงานทั่วไป

นายจิรายุ วาณิชานุรักษ์ชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพัชราภรณ์ แย้มเหมือน

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสกาวรัตน์ แจ่มไส

ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (Strategy and Organization Development section)
นางสาวกนิน ธีระตันติกานนท์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววรรณพร ผือโย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพรชัย ทิพย์สาตร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางธนวรรณ ประดับพลอย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุรีย์พร เจดีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศุกภรัตน์ ศรีสุข

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวนภัสสร ตั้งทรงวุฒิกร

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (Develop International Cooperation section)
นายชัช ไชยโส

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรรณภรณ์ เก่งการณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอภิรดี สุนงาม

ผู้ประสานงานโครงการฯ (ไทย-กัมพูชา)

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (International Relations section)
นายวัฒนา มะสังหลง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวพิชชาภา กลีบลำเจียก

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวรวิกานต์ บุณยะประดับ

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวธนภรณ์ งามสมทรัพย์

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวทิฆัมพร จูมทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีระหว่างประเทศ (Innovation and International Technology Management)
นายจิตรภาณุ ศรีเดช

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธานินทร์ สังข์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวเปรียบกมล สังข์ทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีรวัฒน์ แก้วรักษ์

นักจัดการงานทั่วไป