สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

คำถามที่พบบ่อยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (FAQ)

FAQ หมวดของงบประมาณ

Q: ได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมการประชุม/ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงาน ในเวทีนานาชาติ แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ต้องดำเนินการอย่างไร?

A: ต้องดำเนินการเป็นโครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ โดยต้องตรวจสอบงบประมาณเหลือภายในแผนก่อนว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอต้องขอไปที่ส่วนกลางเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดอื่น มาเป็นงบรายจ่ายอื่น  ในการดำเนินการโครงการนอกแผนฯ ค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน อย่าช้า 30-45 วันทำการ เพื่อไปทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในการเห็นชอบให้ดำเนินการนอกแผนปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ การไปนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ ควรติดต่อและได้รับ DDC Clearance จากกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรคก่อน 


Q: การประชุมตามแผน มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุม เช่น วันจัดประชุม /ประเทศปลายทาง/ จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม?

A: สามารถดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานได้ โดยต้องอยู่ภายในวงเงินเดิม และยังครอบคลุมภายใต้โครงการที่อนุมัติตามแผนฯ


Q: หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้จัดการประชุม แต่ไม่ได้รับสนับสนุนในส่วนของค่าดำเนินการต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างไร

A: ควรปรึกษา ผอ ของหน่วยงาน และปรึกษากองบริหารการคลัง


Q: หากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติภายในแผนไม่เพียงพอ สามารถดำเนินการได้อย่างไร

A: หากตรวจแล้วพบว่ามีงบประมาณคงเหลือ ก็สามารถขอสนับสนุนเพิ่มเติมได้ แต่หากไม่เพียงพอตรวจสอบและทบทวนถึงความจำเป็นเร่งด่วน แล้วเสนอกรมฯเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณ
มาสนับสนุน


Q: ถ้าถูกเชิญให้ไปเข้าร่วมประชุมต่างประเทศ สามารถเบิกค่าทำหนังสือเดินทางราชการได้จากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้งบรายจ่ายอื่นหรือไม่

A: ถ้าไปภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติของงบรายจ่ายอื่นสามารถเบิกจ่ายภายใต้โครงการได้  กรณีที่ไม่ได้อยู่ในแผนแต่แรก แต่ได้รับเชิญหรือมอบหมายให้ไปประชุมต่างประเทศนอกแผน ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากไม่มีโครงการสนับสนุนในการเบิก  สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับสนับสนุนจากผู้จัดประชุมได้


FAQ หมวดอนุมัติเดินทาง ลาพักผ่อน

Q: ถ้าต้องการลาก่อนหรือหลังการเดินทางเพื่อทัศนศึกษาในต่างประเทศต้องทำอย่างไร

A: ให้ผู้เดินทางทำหนังสือผ่านผู้อำนวยการหน่วยงานไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้อธิบดีกรมควบคุมโรคอนุมัติเสียก่อน และต้องทำก่อนเดินทางเท่านั้น

เมื่อได้แล้ว ให้แนบเอกสารอนุมัติฉบับดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือขออนุมัติเดินทางจากหน่วยงานที่เรียนอธิบดีกรมควบคุมโรค ผ่านรองอธิบดีที่ดูแลหน่วยงานของท่าน

ถ้าเดินทางในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ใช้หยุดราชการ แต่ถ้าเดินทางหรือลาก่อน/หลังในวันราชการ ให้แจงว่าขออนุญาตลาพักผ่อนไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ต้องระบุตั้งแต่วันที่ ........ ถึง วันที่ ……..


Q: กรณีอนุมัติให้ลากิจ หรือลาพักผ่อนก่อนหรือหลังปฏิบัติราชการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวต้องครอบคลุมวันลาดังกล่าวหรือไม่

A: การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้อนุมัติระยะเวลาการลาพร้อมแนบเอกสารการลาดังกล่าว


Q: กรณีไฟล์ทบินมีปัญหา หรือเหตุผลอื่นที่ไม่สามารถกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามบัญชีหมายเลข 1 ต้องทำอย่างไร

A: หากรู้ก่อนการเดินทาง ต้องขออนุมัติกรณีดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น  หรือหากรู้หลังการเดินทาง ต้องขออนุมัติกรณีดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น ทันทีที่กลับมาถึง


Q: ในกรณีผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย ระยะเวลาเดินทางต่ำกว่า 9 ชั่วโมง ถ้าต้องการโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิต้องทำอย่างไร

A: หากผู้เดินทางมีความจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ สามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นสูงกว่าสิทธิได้  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

ส่วนตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น,วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ, ทั่วไประดับอาวุโส, วิชาการระดับชํานาญการ, ทั่วไประดับชํานาญงาน, วิชาการระดับปฏิบัติการ, ทั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน ให้โดยสาร "ชั้นประหยัด”


FAQ หมวดการเงิน

Q: ถ้าผู้จัดการประชุมจัดเลี้ยงอาหาร ต้องเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างไร

A: ถ้าผู้จัดการประชุมจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ในกรณีที่จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย


Q: การเบิกค่าพาหนะในต่างประเทศ มีอัตรากำหนดหรือไม่ และการคำนวณค่าใช้จ่ายคิดอย่างไร

A: ไม่มีอัตรากำหนด สามารถเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง โดยต้องใช้พาหนะที่เหมาะ ซึ่งต้องคำนึงถึงความรวดเร็วและประหยัด โดยใช้ค่าเงินของประเทศนั้นๆ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย


Q: ค่าเดินทาง/ที่พักภายในประเทศก่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเดินทางไปสนามบินสามารถเบิกได้หรือไม่

A: ในโครงการไม่สามารถเบิกได้ สามารถบริหารจัดการในงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดหรือเบิกจ่ายจากงบดำเนินงานของต้นสังกัดของผู้เดินทาง