สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

กิจกรรมปี 2566

25 พฤศจิกายน 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  << Download

 

 

ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สพ.ญ.ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศนำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อน เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต เเละแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นเเละโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโปร่งใส ไม่ทุจริต การเงินเเละการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ไม่คดโกง ตรวจสอบได้ เเละปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่กล้าหาญ ต่อการทำสิ่งที่ถูกต้อง ณ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 11 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค

คำกล่าว ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน << Download

รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน << Downlaod 

 

 

26 ธันวาคม 2565

แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  << Download

14 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศฯ ปี 2566 รอบ 6 เดือน << Download

7 กันยายน 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศฯ ปี 2566 รอบ 12 เดือน << Download

รูปกิจกรรมการส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรม

 

5 มกราคม 2566 ทำบุญตักบาตรปีใหม่ กรมคร. 

3 กุมภาพันธ์ 2566 สรป.คร. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

 

 

8 มีนาคม 2566 สรป.มอบอุปกรณ์ทางการเเพทย์เเก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเเม่ฮ่องสอน

 

21 มีนาคม 2566 สรป. มอบเงินบริจาคศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระนอง

 

23 มีนาคม 2566 สรป. ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของแก่วัดป่าใต้พัฒนาราม สระแก้ว

23 พฤษภาคม 2566 สรป. ตักบาตรพระสงฆ์ ที่สะพานมอญ จ.กาญจนบุรี

 

3 มิถุนายน 2566 สรป.แสดงจิตอาสา เก็บขยะ เฉลิมพระเกียรติ บริเวณกรมควบคุมโรค

 

13 มิถุนายน 2566 ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของแก่วัดพระธาติบังพวน หนองคาย