สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร (Director)
สพญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

Soawapak Hinjoy

ผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษาสํานักงานสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (Advisor​)
สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร

Darika Kingnate

ที่ปรึกษา

รองผู้อำนวยการ (Deputy Director)
นางสาวเพ็ญโสม จําเรียงฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นายวัฒนา มะสังหลง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป (General Administration section)
นางสาวเพ็ญโสม จําเรียงฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นางสาวธัญญ์รวี ธีรพัฒนโรจน์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนิสา เข็มเพ็ชร์

นักจัดการงานทั่วไป

นายจิรายุ วาณิชานุรักษ์ชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพัชราภรณ์ แย้มเหมือน

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (Strategy and Organization Development section)
นางสาววรรณภรณ์ เก่งการณ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกมลชนก บุญสิทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางธนวรรณ ประดับพลอย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทิฆัมพร จูมทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภัสสร ตั้งทรงวุฒิกร

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (Develop International Cooperation section)
นายชัช ไชยโส

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวผาณิตา จันโทสี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทิภาภรณ์ จันทมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอวัสดา คติฌานัง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชนปภาพิมพ์ เลิศชัยอานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอภิรดี สุนงาม

ผู้ประสานงานโครงการฯ (ไทย-กัมพูชา)

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (Foreign Relations section)
นายวัฒนา มะสังหลง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวพิชชาภา กลีบลำเจียก

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวศุกภรัตน์ ศรีสุข

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวรวิกานต์ บุณยะประดับ

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวธนภรณ์ งามสมทรัพย์

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวพิชญ์สินี โสพรรณพนิชกุล

นักวิเทศสัมพันธ์

นายณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ

นักวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มนวัตกรรมและวิจัย (Innovation and Research Section)
นายจิตรภาณุ ศรีเดช

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธานินทร์ สังข์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวเปรียบกมล สังข์ทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีรวัฒน์ แก้วรักษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปภัสรา ฉิมมาลา

ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มเงินนอกงบประมาณ
นางสาววลัยพร เจียระไนรุ่งโรจน์

ผู้จัดการโครงการ

นางสาวจันทร์เจ้า รอดช้างเผื่อน

ผู้ประสานงานโครงการ

นายRoyce Tomohiko Tsukayama

Technical Coordinator