สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

การอนุมัติ-เสนอชื่อ

SOP การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ Update 12 ตุลาคม 2566 Sri Aurobindo College (Evening), University of Delhi

SOP การเสนอชื่อผู้เเทนกรมควบคุมโรคเข้าร่วมประชุม Update 12 ตุลาคม 2566 Sri Aurobindo College (Evening), University of Delhi

SOP การขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือนำทำหนังสือเดินทางราชการเเละหนังสืออำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจลงตรา (วีซ่า)


Template 

Template การขอความเห็นชอบเดินทางไปราชการต่างประเทศ แบบ 1 คน Update 12 ตุลาคม 2566 Sri Aurobindo College (Evening), University of Delhi

Template การขอความเห้นชอบเดินทางไปราชการต่างประเทศ แบบมากกว่า 1 คน Update 12 ตุลาคม 2566 Sri Aurobindo College (Evening), University of Delhi


Template การเสนอชื่อผู้เเทนกรมควบคุมโรคเข้าร่วมประชุม แบบ 1 คน Update 12 ตุลาคม 2566 Sri Aurobindo College (Evening), University of Delhi

Template การเสนอชื่อผู้เเทนกรมควบคุมโรคเข้าร่วมประชุม แบบมากกว่า 1 คน Update 12 ตุลาคม 2566 Sri Aurobindo College (Evening), University of Delhi

ติดต่อ

คุณวีรวัฒน์ 02-5903832


คำถามที่พบบ่อย