สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

DDC Placement test

การวัดระดับทักษะ DDC Placement Test 2024

DDC Placement Test เป็นการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรมควบคุมโรครับทราบระดับทักษาะภาษาอังกฤษของตนเอง นอกจากนี้ ผลการทดสอบยังสามารถใช้ในการยื่นขอรับทุนการอบรมระยะสั้นของกรมควบคุมโรค หรือโครงการอื่นๆ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้

ทักษะที่มีการวัดระดับ

          การวัดทักษะประกอบไปด้วย 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

สถานที่สอบ

ผู้เข้าร่วมการวัดระดับฯจากส่วนกลาง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้เข้าร่วมการวัดระดับฯจากส่วนภูมิภาค สามารถร่วมทดสอบได้จากที่หน่วยงานของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมจะส่งไปยังอีเมลของผู้ได้รับการคัดเลือก

กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการหรือพนักงานราชการของกรมควบคุมโรคเท่านั้น

กำหนดการ

วันที่  กิจกรรม

8 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสอบ

19 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ผ่านอีเมลส่วนบุคคล

27 กุมภาพันธ์ 2567

วันทดสอบวัดระดับ

ภายใน 31 มีนาคม 2567

แจ้งผลการทดสอบแก่ผู้เข้ารับการทดสอบ ผ่านอีเมลส่วนบุคคล

 

กำหนดการสอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา

กิจกรรม

08.00 น.

ลงทะเบียนและเตรียมความพร้อม 

08.30 – 09.00 น.

ทดสอบทักษะการฟัง (ผ่าน DDC Academy)

09.00 – 12.00 น.

ทดสอบทักษะการอ่านและการเขียน (ผ่าน DDC Academy)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

ทดสอบทักษะการพูด (ผ่าน Zoom Meeting)

 

การใช้ผลการทดสอบ สามารถนำผล DDC Placement Test ไปใช้เพื่อการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ที่ไม่ได้ร้องขอผลภาษาอังกฤษมาตรฐาน หรือ การคัดเลือกผู้แทนไปประชุม ณ ต่างประเทศ 

 

Register