สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

กิจกรรมปี 2567

6 ธันวาคม 2566 

ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อน เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. สพ.ญ.ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศนำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อน เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นเเละโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโปร่งใส ไม่ทุจริต การเงินเเละการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ไม่คดโกง ตรวจสอบได้ เเละปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่กล้าหาญ ต่อการทำสิ่งที่ถูกต้อง ณ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 11 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค