สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี 2567