สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สรป. คร. ร่วมกับ สสจ. น่าน ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและสร้างความเข้าใจการรับวัคซีนในผู้ปกครองเด็กกลุ่มชาติพันธุ์


สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค (สรป.คร.) ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่ประเมินชุมชนอย่างรวดเร็ว บ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อสำรวจความเข้าใจและอุปสรรคการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักในกลุ่มเด็กข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์หลังพบความท้าทายของความครอบคลุมของวัคซีน

เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2567  สพญ.ดร. เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวว่า ช่วงการระบาดโรคโควิด 19 สรป.คร.ได้ศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อ ค่านิยม ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ปฏิเสธการเข้ารับวัคซีนโควิด 19 โดยใช้เครื่องมือ Rapid Community Assessment (RCA) พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ เเละความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง จึงได้พัฒนากระบวนการต่างๆ ส่งผลให้ความครอบคุลมของวัคซีนในพื้นที่ศึกษาเพิ่มสูงขึ้น โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มชนชาติพันธุ์จำนวนมากที่อาศัยในพื้นที่ เเละมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเเละภัยสุขภาพ โดยปัญหาที่พบคือ ความไม่ครอบคลุมของวัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTP) ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านรายงานว่า เด็กอายุ 1 ปี บ้านขุนสถานมีความคลุม DTP เข็มที่ 1 จำนวนเพียงร้อยละ 84.21 เเละ บ้านแสนสุขร้อยละ 86.66  และในกลุ่มเด็กอายุ 5 ปี บ้านขุนสถานและบ้านแสนสุข มีความคลุม DTP เข็มที่ 5 จำนวนเพียงร้อยละ 50 และ 59.67 ตามลำดับ โดยเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 90 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้

สรป.คร. จึงได้จับมือร่วมกับ สสจ.น่าน ลงพื้นที่สำรวจเเละเตรียมการเพิ่มความครอบคลุม ผ่านการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการรับวัคซีนกับเด็กและคนในชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจพื้นที่และตรวจสอบประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และพัฒนาและร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมการสำรวจเเละทีมสัมภาษณ์กว่า 30 คนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงผู้นำชุนชนจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที

 

 


ข่าวสารอื่นๆ