สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

การส่งสรุปรายงานการประชุมระหว่างประเทศ (How to send an international meeting s summary)

ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค เรื่อง การให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม,  อบรม, สัมมนา จัดทำหนังสือราชการเพื่อรายงานผลการประชุมฯ เสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค ภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของการเดินทางไปราชการ

ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 

1. สรุปประชุมตามแบบฟอร์ม >>Download<< โดยดำเนินการ Save File Name ตามรูปแบบนี้ วันที่แก้ไขล่าสุด_สรุปประชุม_ชื่อประชุม

2. จัดทำหนังสือราชการจากหน่วยงานเพื่อรายงานผลการประชุมฯ เสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค (ผ่านสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ) พร้อมเอกสารสรุปประชุมเเยกออกมาจากหนังสือราชการ

3. ส่งข้อมูล สรุปประชุมข้อ 1. เเละ เอกสารแนบ ดังนี้

  • กำหนดการประชุม
  • หนังสือราชการที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมควบคุมโรค/ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค
  • รูปภาพประกอบการประชุมจำนวน อย่างน้อย 4 รูป
  • Slide Presentation .pdf file (ถ้าคณะมีการนำเสนอ)
  • อื่นๆ (ถ้ามี)

โดยส่งกลับมาที่อีเมล์ [email protected]  เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบดิจิตัลและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังดำเนินการจัดทำโดยกลุ่มนวัตกรรมฯ สรป. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรคในหัวข้อคล้ายคลึงกันต่อไป

กรณีมีข้อสงสัย

เรื่อง หนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางราชการต่างประเทศ ติดต่อ 02-590-3250

เรื่อง การสรุปประชุม 02-590-3832,3836