สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี2566

นายชัช  ไชยโส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ได้รับรางวัล/ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม/ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy) กรมควบคุมโรค

ในช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมาเป็นคณะทำงานทีมสอบสวนเร็ว กรมควบคุมโรค ในปี 2560 และปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งเป็นช่วงการเริ่มการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ โดยรับบทบาทหน้าที่ติดต่อ ประสานงานระหว่างประชาชนและหน่วยบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีเสี่ยงและติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้ได้รับการป้องกัน ดูแลรักษาอย่าง รวดเร็วและเท่าเทียมทุกกลุ่มวัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ต่อมาเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน พัฒนาระบบสายด่วนแรงงานข้ามชาติ 1422 กรณีโควิด 19 ภาษาเพื่อนบ้าน ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและองค์กรไม่แสวงผลกำไร ได้แก่ รักษ์ไทย และศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยสายด่วนแรงงานข้ามชาติ 1422 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 จนถึงปัจจุน ซึ่งได้รับผิดชอบงานหลักในการพัฒนาศักยภาพแรงงานข้ามชาติที่เป็นอาสาสมัครรับสายด่วนและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 3 รุ่น อันช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทั่วประเทศไทยได้รับช่วยเหลือ อันได้แก่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19, ระเบียบข้อบังคับที่ทันต่อสถานการณ์การระบาดโควิด 19 และแนวทางการปฏิบัติสำหรับแรงงานข้ามชาติ

ซึ่งภายหลังการดำเนินงานได้ร่วมเขียนบทความวิชาการ “การรายงานผลการปฏิบัติงานสายด่วนแรงงานข้ามชาติในการตอบสนองของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และการประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ” ผ่านการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารกรมควบคุมโรค ปัที่ 45 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค.65 อีกทั้งยังส่งผลงานวิชาการเรื่องดังกล่าว โดยการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ “ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต” ปี 2565

ประสบการณ์การทำงานและผ่านการอบรม/ประชุมที่สำคัญ

  • ผ่านการอบรมจริยะธรมวิจัยในมนุษย์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • ผ่านการประชุม WHO Global School on Refugee and Migrant Health ภายใต้หัวข้อ “Sharing country experiences on health and migration” ปี 2564
  • ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบคลากรระดับส่วนกลาง และระดับเขตเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ปี 2565
  • ผู้แทนกรมควบคุมโรค เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Preparedness for Disease X” ในการประชุม 25th BIMST Public Health Conference ณ ประเทศสิงค์โป ปี 2565
  • ผ่านการอบรม THE SURVEILLANCE DIVISION, CRISIS PREPAREDNESS AND RESPONSE CENTRE OF THE STATE HEALTH DEPARTMENT FEDERAL TERRITORY KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA ณ ประเทศมาเลเซีย ปี 2565
  • ผู้แทนกรมควบคุมโรคเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาสาธารณสุข ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ Greater Mekong Subregion ณ ประเทศกัมพูชา ปี 2565

     


นางสาวนิสา   เข็มเพ็ชร์

นักจัดการงานทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ได้รับรางวัล/ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม/ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy) กรมควบคุมโรค

ในช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมาเป็นคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส กรมควบคุมโรค ในปี 2553 ซึ่งเป็นช่วงการเริ่มการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ในประเทศ โดยรับบทบาทหน้าที่ติดต่อ ประสานงานระหว่างประชาชนและหน่วยบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน และคีย์ข้อมูลผลแลบที่ทุกหน่วยงานในประเทศไทยส่งมาที่กรมควบคุมโรคเพื่อสรุปผลการติดเชื้อเพื่อแก่ให้ผู้บริหารรับทราบและนำไปแถลงการณ์ทุกวัน

เข้าร่วมปฎิบัติงานในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการติดเชื้อในกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน แรงงาน และกลุ่มผู้ทำงานในสถานบริการประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ และจากการคัดกรองเชิงรุก ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและพบ
การระบาดในหลายพื้นที่ ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นการปฎิบัติงานกับทีมแพทย์และรถพระราชทาน (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย) ตามจุดต่างๆ ที่เกิดการระบาดหนัก

 เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกลุ่มภารกิจภายใต้ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคโควิด 19 ฝีดาษวานร และกรณีอุทกภัย/วาตภัย/ดินโคลนถล่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่างประเทศ

          เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรคของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566 และสำนักงานมีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ระดับองค์กรคุณธรรม” ของกรมควบคุมโรค ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 และของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุรธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

ประสบการณ์การทำงานและผ่านการอบรม/ประชุมที่สำคัญ

          1.หลักสูตร “สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ”

          2. ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอรืหนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ

          3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างอัจฉริยภาพการทำงานสู้ความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน     

การเผยแพร่ประชามสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม

 

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/S__3964966.png