กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานกรมควบคุมโรค

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานกรมควบคุมโรค

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2567 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค และอภิปราย เรื่อง Foresight DDC อดีต ปัจจุบัน อนาคตของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค ในการร่วมอภิปราย เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 5 ประเด็น ได้แก่ 1) สคร. 2) ศตม./นคม. 3) งานด่านควบคุมโรค 4) การบริหารจัดการภารกิจด้านกฎหมาย และ 5) การพัฒนางานดิจิทัลกรมควบคุมโรค เพื่อรองรับบริบท สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จังหวัดนครปฐม

 

****************************

ข้อมูลจาก : กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบบริหาร

ภาพ : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

วันที่ 26 มีนาคม 2567

ภาพเพิ่มเติม : https://shorturl-ddc.moph.go.th/TAIzY


ข่าวสารอื่นๆ