กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นางจิราภรณ์ อรุโณทอง)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/files/CCF_30072020_01(5).pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ