กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

348/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 ผ.4.1 ผ.5.1 และผ.5.3 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวนทั้งสิ้น 5,510,400.-บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. กองบริหารทรัพยาบุคคล

4. สถาบันราชประชาสมาสัย

5. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

6. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ