กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย เร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 3 ด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปสู่การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

          นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการนำประเทศไทยไปสู่การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม เป็นผู้เชิญพระรับสั่ง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยในด้านปัญหาสุขภาพอนามัย ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระวินิจฉัยให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

          นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสูงสุดในปี 2523 ที่มีผู้เสียชีวิต 370 ราย และลดลงจนในบางปีเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2562) มีผู้เสียชีวิต 5, 5, 14, 11, 18 และ 3 ราย ตามลำดับ ส่วนปี 2563 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-5 ส.ค. 63) พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดสระแก้ว และหนองคาย จากข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิตร้อยละ 73 ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา และผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง จำนวนตัวอย่างสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ร้อยละ 2.76 ซึ่งไปในทางเดียวกันกับการพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าได้จำต้องขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยความร่วมมือหลายภาคส่วน

           ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 3 ด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีเครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สภากาชาด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันพระบรมราชชนก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เชี่ยวชาญโรคพิษสุนัขบ้าทุกหน่วยงานมีแผนการดำเนินงานร่วมกันในการผสานความร่วมมือร่วมกันผลักดันแผนบูรณาการและการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยต่อไป

 

***********************************  

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 สิงหาคม 2563


ข่าวสารอื่นๆ