กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

กองโรคติดต่อทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 กองโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มช่วยอำนวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสำเริง ปานปิ่น สาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด เป็นประธาน โดยนางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพัฒนาทักษะสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคอาร์เอสวี มุ่งเน้นการเข้าถึง เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ และนำไปใช้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของกระบวน การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (Community Engagement) ผ่าน 3 ฐานกิจกรรม ดังนี้ 1. ฝึกการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. การสร้างความรอบรู้ฯในชุมชน 3. การแสดงบทบาทสมมุติ และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านกลุ่มไลน์ปากเกร็ดรอบรู้สุขภาพตลอดเดือนพฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด เทศบาลเมืองปากเกร็ด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 


ข่าวสารอื่นๆ