กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ติดตามสถานการณ์และมาตรการรับมือโควิด

      เมื่อ(วันที่ 15 พฤษภาคม 2567) นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมด้วยแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการ กองโรคติดต่อทั่วไป นายแพทย์วิชาญ บุญกิติกรผู้อำนวยการ  กองระบาดวิทยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ   การสาธารณสุข วุฒิสภาครั้งที่ 17/2567 (177) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Cisco Webex Meetings)  ในการพิจารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมาตรการเพื่อติดตาม และเฝ้าระวัง รวมทั้งการดำเนินการด้านวัคซีนโควิด 19 ตลอดจน การถอดบทเรียนการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารอื่นๆ