กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

7 ขั้นตอนในการขอ vaccine passport ผ่านหมอพร้อม