กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ 2566

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค